Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 7 november 2023

19:30 - 20:55
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw D.H. Schmalschläger
Toelichting

Voortzetting van de BEGROTINGSVERGADERING die op 31 oktober 2023 niet in haar geheel kon worden afgehandeld.


Na afloop van deze voortgezette begrotingsvergadering vindt de reguliere raadsvergadering plaats, die al langer gepland stond op 7 november 2023.
De aanvangstijd daarvan is ongewis, zij hangt immers af van het afronden van de daaraan voorafgaande begrotingsvergadering van 31 oktober 2023.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 12 seconden.  De voorzitter heropent om 19.30 uur in de raadzaal de vergadering die op 31 oktober 2023 rond 23.00 uur werd geschorst vanwege een gebrek aan voldoende vergadertijd.
  Zij heet iedereen welkom.  De voorzitter meldt:
  a. een bericht van verhindering van raadslid mevrouw R. van Heur (D66);
  b. dat raadslid de heer Voermans (Samen Verder) en wethouder de heer R. Martens (D66) de
  vergadering vandaag, in tegenstelling tot die van vorige week, wel bijwonen;
  c. dat raadslid mevrouw C. Piepers (Samen Verder) iets later ter vergadering komt (19.52 uur).

  00:05:14 - 00:05:15 - Desiree Schmalschlager
  00:06:05 - 00:06:42 - Desiree Schmalschlager
  00:06:42 - 00:06:50 - Desiree Schmalschlager
  00:06:50 - 00:09:05 - Leo Schouten
 2. 4

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6)

  Besluit

  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 30 seconden.  De beraadslagingen in tweede termijn worden voortgezet over de onderwerpen 13 t/m 17.  · onderwerp 13: rookvrij maken sportcomplexen (bijbehorende motie: 4)


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 37 seconden.  De heer L. Schouten zegt, gehoord de beraadslagingen, namens de indieners van motie 4, dat het 3e item van het dictum ‘Te onderzoeken of … altijd rookvrij zijn’ wordt geschrapt.  · onderwerp 14: actualiseren parkeerbeleid (bijbehorende motie 12)


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 13 minuten en 05 seconden.  De heer J. Raemakers zegt, gehoord de beraadslagingen, namens de indieners van motie 12, dat het 1e item van het dictum komt te luiden ‘Te komen tot een voorstel voor actualisatie van het huidige parkeerbeleid en het parkeerfonds te onderzoeken waarbij er meer mogelijkheden zijn voor lokaal maatwerk’.  · onderwerp 15: plaatsnaamborden in het dialect (bijbehorende motie 14)


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 20 minuten en 33 seconden.  · onderwerp 16: jaarlijkse 'dag van de lokale democratie' voor alle middelbare scholieren (bijbehorend amendement 5)


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 27 minuten en 3 seconden.  · onderwerp 17: elk onderwerp dat, buiten de amendementen en de moties, nog aan de orde moet komen


  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 33 minuten en 32 seconden.  Er worden vier onderwerpen aan de orde gesteld:


  Ø Herhuisvesting scholengemeenschap Sint Ursula te Heythuysen en Horn


  Ø Verhouding gemeenteraad tot personeelsbegroting


  Ø Maximale kosten fietsbrug over Maas tussen Buggenum en Leeuwen


  Ø Ingangsdatum landelijk rookverbod op plekken waar kinderen komen, zoals speeltuinen en sportcomplexen


  De voorzitter constateert dat de beraadslagingen zijn afgerond.  De vergadering wordt geschorst van 20.15 uur tot 20.30 uur.


  BESLUITVORMING  Voor de videobeelden: klik op deze hyperlink, klik op ‘Start nu’ en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 9 minuten en 17 seconden.  De voorzitter gaat over tot het houden van de stemmingen over de 9 (overgebleven) amendementen, het raadsvoorstel en de 13, uiteindelijk toch 12, (overgebleven) moties.  Amendement 2 van de Fractie Linssen ‘inzamelpunt luiers of financiële tegemoetkoming’:  Voor: CDA + Fractie Linssen.
  Tegen: Samen Verder + Ronduit Open + D66 + Progressief Akkoord Leudal.  Het amendement 2 is verworpen met 6 stemmen voor en 18 stemmen tegen.  Amendement 3 van Ronduit Open en Fractie Linssen ‘opstellen beleidsnotitie woningbouw’:  Voor: Ronduit Open + Fractie Linssen.
  Tegen: Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal.  Het amendement 3 is verworpen met 7 stemmen voor en 17 stemmen tegen.  Amendement 5 van D66, Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal ‘jaarlijkse dag van de lokale democratie voor alle middelbare scholieren’:  Voor: Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal.
  Tegen: Ronduit Open + Fractie Linssen.  Het amendement 5 is aangenomen met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen.  Amendement 6 van D66, Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal ‘extra capaciteit voor onderwijs/onderwijshuisvesting’:  STEMVERKLARING:


  De fractie Ronduit Open zal tegenstemmen omdat zij vindt dat het geen bevoegdheid van de raad is om over een individuele personeelszaak een besluit te nemen, het is een expliciete bevoegdheid van het college.  Voor: Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal.
  Tegen: Ronduit Open + Fractie Linssen.  Het amendement 6 is aangenomen met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen.  Amendement 7 van Samen Verder, CDA, D66 en Progressief Akkoord Leudal ‘kroonringen om lantaarnpalen voor inzameling pmd-zakken’:  Voor: Alle fracties.  Het amendement 7 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Amendement 9 van CDA, Samen Verder, D66 en Progressief Akkoord Leudal ‘kiezen voor vrij-liggend fietspad ten noorden van Leudalweg tussen Neer en Roggel’:  Voor: Alle fracties.  Het amendement 9 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Amendement 11 van alle fracties ‘teruggave € 60 afvalstoffenheffing per huisaansluiting 2024 en 2025’:  Voor: Alle fracties.  Het amendement 11 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Amendement 12 van Ronduit Open en Fractie Linssen ‘realiseren rolstoeltoegankelijke zelfreinigende wc-unit kern Heythuysen’:  Voor: Ronduit Open + CDA + D66 + Fractie Linssen.
  Tegen: Samen Verder + Progressief Akkoord Leudal.  Het amendement 12 is aangenomen met 16 stemmen voor en 8 stemmen tegen.  Amendement 13 van Ronduit Open en Fractie Linssen ‘terugdraaien raadsbesluit inzamelwijze plastic, metaal en drankenkartons’:  STEMVERKLARING:


  Raadslid H. Sleven (Samen Verder) zegt dat de raad op 4 juli 2023 in meerderheid heeft besloten om de afvalinzameling per 1 januari 2024 te wijzigen. Hij was daar toen tegen. Toch zal hij vandaag tegen amendement 13 stemmen omdat een democratisch genomen raadsbesluit gerespecteerd moet worden.  Voor: Ronduit Open + Fractie Linssen.
  Tegen: Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal.  Het amendement 13 is verworpen met 7 stemmen voor en 17 stemmen tegen.  Het (geamendeerde) raadsvoorstel


  STEMVERKLARINGEN:
  Ronduit Open zal tegen de vaststelling van de begroting stemmen omdat die wat betreft de prioriteiten woningbouw onvoldoende inzicht geeft in de opgave van het halen van de 750 woningen en ook omdat die financieel gezien niet in balans is omdat we een ruim overschot hebben die niet in overeenstemming is met de uitgaven.


  Fractie Linssen was vóór deze vergadering voornemens om voor te stemmen maar nu de coalitiefracties met een aantal amenderingen de ontwerpbegroting hebben gewijzigd zal ook zij tegen de vaststelling van de begroting stemmen.  Voor: Samen Verder + CDA + D66.
  Tegen: Ronduit Open + Progressief Akkoord Leudal + Fractie Linssen.


  Het raadsvoorstel is aangenomen met 15 stemmen voor en 9 stemmen tegen.  Motie 3 van D66 en CDA ‘verlagen minimale vierkante meters voor woning’:  Voor: D66 + CDA.
  Tegen: Samen Verder + Ronduit Open + Progressief Akkoord Leudal + Fractie Linssen.
  Motie 3 is verworpen met 9 stemmen voor en 15 stemmen tegen.  Motie 4 van D66, CDA en Progressief Akkoord Leudal ‘rookvrij maken sportcomplexen’:  Voor: Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal.
  Tegen: Ronduit Open + Fractie Linssen.  Motie 4 is aangenomen met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen.  Motie 5 van Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal ‘onderzoek subsidieregeling bekostiging gevelgroen en groene daken’:  Voor: Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal + Fractie Linssen.
  Tegen: Ronduit Open.  Motie 5 is aangenomen met 18 stemmen voor en 6 stemmen tegen.  Motie 6 van Samen Verder, CDA, D66 en Progressief Akkoord Leudal ‘verbeteren natuurwaarden en biodiversiteit en bevorderen recreatieve ontwikkelingen Buggenumerbroek en Buggenumerveld binnen Maasdal’:


  STEMVERKLARING
  De fractie Ronduit Open is tegen omdat hier vrij willekeurige elementen met elkaar worden verbonden en bijvoorbeeld Zevenellen, met alles wat daarover is toegezegd en waarvan nog niets is nagekomen, had onderdeel moeten zijn van deze motie.  Voor: Samen Verder + CDA + D66 + Progressief Akkoord Leudal + Fractie Linssen.
  Tegen: Ronduit Open.  Motie 6 is aangenomen met 18 stemmen voor en 6 stemmen tegen.  Motie 7 van CDA, Samen Verder, D66 en Progressief Akkoord Leudal ‘uitzoeken mogelijkheden planologisch omzetten agrarische gronden binnen bebouwde kom naar woningbouw’:  STEMVERKLARING
  De fractie Ronduit Open had liever gezien dat de raad eerder dan het 3e kwartaal in 2024 door het college op de hoogte gaat worden gesteld van de mogelijkheden en het tijdsbestek om het beleid aan te passen; toch zal zij voor de motie stemmen.  Voor: Alle fracties.


  Motie 7 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Motie 8 van CDA, Samen Verder, D66 en Progressief Akkoord Leudal ‘voeren gesprekken met ondernemers en andere belanghebbenden in en tegen kernrandzones uitwerking omgevingsplan’:  STEMVERKLARING
  De fractie Ronduit Open gaat er van uit dat onder ‘belanghebbenden’ alle belanghebbenden worden verstaan en niet een bepaald deel van de Leudalse bevolking.  Voor: Alle fracties.  Motie 8 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Motie 9 van CDA, Samen Verder, D66 en Progressief Akkoord Leudal ‘opstellen beleid omgang met vrijkomende agrarische bebouwing + onderzoek instellen sloopfonds’:  Voor: Alle fracties.  Motie 9 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Motie 10 van CDA, Samen Verder, D66 en Progressief Akkoord Leudal ‘verkorten aanvraagtermijn van 12 naar 6 weken voor verkrijgen evenementensubsidie verenigingen en stichtingen’:  Voor: Alle fracties.  Motie 10 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Motie 11 van CDA, Samen Verder en D66 ‘opstellen beleid mogelijk maken kangoeroe- of pre-mantelzorgwoningen’:  Voor: Samen Verder + Ronduit Open + CDA + D66 + Fractie Linssen.
  Tegen: Progressief Akkoord Leudal.  Motie 11 is aangenomen met 22 stemmen voor en 2 stemmen tegen.  Motie 12 van D66, Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal ‘maken voorstel actualiseren huidige parkeerbeleid voor meer lokaal maatwerk’:  Voor: Alle fracties.  Motie 12 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Motie 13 van D66, Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal ‘vaker gebruikmaken van erfpacht voor realiseren kleine en betaalbare woningen voor jongeren, eenpersoonshuishoudens en senioren’:  Voor: Alle fracties.  Motie 13 is aangenomen met 24 stemmen voor en 0 stemmen tegen.  Motie 14 van D66, Samen Verder, CDA en Progressief Akkoord Leudal ‘plaatsnaamborden ook in het dialect’:  De heer De Wit zegt dat de indieners motie 14, gehoord de beraadslagingen, nog tekstueel willen wijzigen. Nu dat niet meer op dit moment in de raadsvergadering kan, omdat anders een derde bespreektermijn zou ontstaan, houden de indieners de motie voor deze raadsvergadering aan met tegelijkertijd het voornemen om ze zo dadelijk, bij de aansluitende reguliere raadsvergadering, als een motie vreemd aan de orde van de dag voor bespreking voor te dragen.  Motie 16 van Fractie Linssen en Ronduit Open ‘vergroenen pleinen Neeritter en Nunhem’:  Voor: Samen Verder + Ronduit Open + CDA + Progressief Akkoord Leudal + Fractie Linssen.
  Tegen: D66.  Motie 16 is aangenomen met 20 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

  00:07:12 - 00:09:05 - Leo Schouten
  00:09:05 - 00:09:06 - Stan Backus
  00:09:06 - 00:09:11 - Desiree Schmalschlager
  00:09:11 - 00:10:13 - Stan Backus
  00:10:14 - 00:10:34 - Desiree Schmalschlager
  00:10:34 - 00:10:37 - Desiree Schmalschlager
  00:10:37 - 00:10:46 - Desiree Schmalschlager
  00:10:46 - 00:11:53 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:11:53 - 00:11:54 - Desiree Schmalschlager
  00:11:54 - 00:11:57 - Desiree Schmalschlager
  00:11:57 - 00:12:20 - Desiree Schmalschlager
  00:12:20 - 00:12:40 - Desiree Schmalschlager
  00:12:40 - 00:12:41 - Desiree Schmalschlager
  00:12:41 - 00:12:55 - Desiree Schmalschlager
  00:12:55 - 00:13:09 - Desiree Schmalschlager
  00:13:09 - 00:13:18 - Desiree Schmalschlager
  00:13:18 - 00:13:43 - Jort Raemakers
  00:13:43 - 00:13:44 - Stan Backus
  00:13:44 - 00:13:45 - Stan Backus
  00:13:45 - 00:13:49 - Desiree Schmalschlager
  00:13:49 - 00:15:29 - Stan Backus
  00:15:30 - 00:15:35 - Desiree Schmalschlager
  00:15:35 - 00:15:44 - Desiree Schmalschlager
  00:15:44 - 00:16:55 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:16:55 - 00:16:56 - Desiree Schmalschlager
  00:16:56 - 00:17:42 - Desiree Schmalschlager
  00:17:42 - 00:18:06 - Desiree Schmalschlager
  00:18:06 - 00:18:20 - Jort Raemakers
  00:18:20 - 00:18:21 - Stan Backus
  00:18:22 - 00:18:23 - Stan Backus
  00:18:23 - 00:18:26 - Desiree Schmalschlager
  00:18:26 - 00:18:37 - Desiree Schmalschlager
  00:18:37 - 00:19:05 - Desiree Schmalschlager
  00:19:05 - 00:19:10 - Desiree Schmalschlager
  00:19:10 - 00:19:16 - Desiree Schmalschlager
  00:19:16 - 00:20:01 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:20:01 - 00:20:04 - Desiree Schmalschlager
  00:20:04 - 00:20:24 - Desiree Schmalschlager
  00:20:24 - 00:20:32 - Desiree Schmalschlager
  00:20:32 - 00:20:40 - Desiree Schmalschlager
  00:20:40 - 00:21:22 - Rinke de Wit
  00:21:22 - 00:21:23 - Desiree Schmalschlager
  00:21:23 - 00:22:03 - Desiree Schmalschlager
  00:22:03 - 00:22:07 - Desiree Schmalschlager
  00:22:07 - 00:24:52 - Mart Janssen
  00:24:52 - 00:25:27 - Desiree Schmalschlager
  00:25:27 - 00:26:29 - Heleen Wijers - van der Linden
  00:26:29 - 00:26:30 - Desiree Schmalschlager
  00:26:30 - 00:26:32 - Desiree Schmalschlager
  00:26:32 - 00:26:48 - Desiree Schmalschlager
  00:26:48 - 00:27:05 - Desiree Schmalschlager
  00:27:05 - 00:27:17 - Desiree Schmalschlager
  00:27:17 - 00:27:50 - Leo Schouten
  00:27:50 - 00:27:51 - Stan Backus
  00:27:51 - 00:29:26 - Desiree Schmalschlager
  00:29:26 - 00:29:27 - Desiree Schmalschlager
  00:29:27 - 00:30:09 - Desiree Schmalschlager
  00:30:09 - 00:30:19 - Desiree Schmalschlager
  00:30:19 - 00:31:14 - Desiree Schmalschlager
  00:31:14 - 00:31:15 - Desiree Schmalschlager
  00:31:15 - 00:32:31 - Desiree Schmalschlager
  00:32:31 - 00:33:19 - Desiree Schmalschlager
  00:33:19 - 00:34:41 - Desiree Schmalschlager
  00:34:41 - 00:35:00 - Desiree Schmalschlager
  00:35:00 - 00:37:23 - Thieu Wagemans
  00:37:23 - 00:37:25 - Stan Backus
  00:37:25 - 00:39:08 - Desiree Schmalschlager
  00:39:08 - 00:40:24 - Desiree Schmalschlager
  00:40:24 - 00:40:42 - Desiree Schmalschlager
  00:40:42 - 00:40:43 - Desiree Schmalschlager
  00:40:43 - 00:41:53 - Desiree Schmalschlager
  00:41:53 - 00:41:57 - Desiree Schmalschlager
  00:41:57 - 00:43:02 - Jort Raemakers
  00:43:03 - 00:43:26 - Desiree Schmalschlager
  00:43:26 - 00:43:38 - Desiree Schmalschlager
  00:43:38 - 00:44:12 - Robert Martens
  00:44:14 - 00:44:15 - Desiree Schmalschlager
  00:44:15 - 00:44:52 - Desiree Schmalschlager
  00:44:52 - 00:45:11 - Desiree Schmalschlager
  00:45:11 - 00:46:29 - Desiree Schmalschlager
  00:46:29 - 00:47:13 - Desiree Schmalschlager
  00:47:13 - 00:47:53 - Desiree Schmalschlager
  00:47:53 - 00:48:12 - Desiree Schmalschlager
  00:48:12 - 00:48:30 - Desiree Schmalschlager
  00:48:30 - 00:49:28 - Desiree Schmalschlager
  00:49:28 - 00:49:39 - Desiree Schmalschlager
  00:49:39 - 00:49:48 - Desiree Schmalschlager
  00:49:48 - 00:50:45 - Desiree Schmalschlager
  00:50:45 - 00:50:49 - Desiree Schmalschlager
 3. 4.1

  Bijlagen

 4. 4.1.1
  Amendement 1 (= omgevormd in motie 16)
 5. 4.1.2

  Stemuitslag

  voor 25%
  tegen 75%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen Fractie Linssen (1)
  tegen
  Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 6. 4.1.3

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
 7. 4.1.4
  Amendement 4 (= omgevormd in amendement 11)
 8. 4.1.5

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
 9. 4.1.6

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
 10. 4.1.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 11. 4.1.8
  Amendement 8 (= omgevormd in amendement 11)
 12. 4.1.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 13. 4.1.10
  Amendement 10 (= vervallen) 'opsplitsen raadsbesluit in deelbesluiten'
 14. 4.1.11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 15. 4.1.12

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
 16. 4.1.13

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
  tegen
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
 17. 4.2

  Bijlagen

 18. 4.2.1
  Motie 1 (= omgevormd in amendement 13)
 19. 4.2.2
  Motie 2 (= omgevormd in amendement 12)
 20. 4.2.3

  Stemuitslag

  voor 38%
  tegen 62%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 21. 4.2.4

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6)
 22. 4.2.5

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Ronduit Open (6)
 23. 4.2.6

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Ronduit Open (6)
 24. 4.2.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 25. 4.2.8

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)

  Moties

  Onderwerp
  Gesprekken ondernemers en belanghebbenden in en tegen kernrandzones uitwerking omgevingsplan
 26. 4.2.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 27. 4.2.10

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 28. 4.2.11

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2)
 29. 4.2.12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 30. 4.2.13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen D66 (4), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
 31. 4.2.14
  Motie 14 (= aangehouden, tot aansluitende reguliere raadsvergadering 7 november 2023) ‘plaatsnaamborden ook in het dialect’
 32. 4.2.15
  Motie 15 (= ingetrokken) ‘realiseren effectief aanspreekpunt voor verenigings- en ondernemersgeledingen en voor dorpsoverleggen'
 33. 4.2.16

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Stemmen CDA (5), Stemmen Fractie Linssen (1), Stemmen Progressief Akkoord Leudal (2), Stemmen Ronduit Open (6), Stemmen Samen Verder (6)
  tegen
  Stemmen D66 (4)
 34. 5

  Besluit

  De voorzitter meldt dat na het sluiten van deze vergadering een korte pauze volgt om de raadsgriffie in de gelegenheid te stellen om de webcast van deze raadsvergadering af te sluiten en om een nieuwe webcast te starten voor de aansluitende reguliere raadsvergadering.

 35. 6

  Besluit

  De voorzitter spreekt het sluitingswoord uit en sluit de vergadering om 20.55 uur.