Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Sociaal

maandag 8 april 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw C. Piepers
Toelichting

De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
  Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, er zijn geen afwezige commissieleden.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 0 minuten en 03 seconden.

 2. 2

  De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

  Besluit

  Aan de agenda wordt toegevoegd de raadpleging van de commissieleden ten aanzien van eisen aan de locatiekeuze voor nieuwbouw St Ursula. Het aangekondigde besloten deel van de vergadering vervalt hiermee. 
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 1 minuten en 29 seconden.

 3. 3

  Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 4 maart 2024 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.

  Besluit

  De besluitenlijst van de vergadering van 4 maart 2024 wordt conform vastgesteld.
  Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer Janssen naar de wethouder naar de gedane uitspraken over de dorpsontmoetingsplek in Neeritter, de wethouder mw. Wijers licht haar opmerkingen toe en meldt daarbij dat er de volgende vergadering een uitgebreidere toelichting over de stand van zaken volgt.


  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 6 minuten en 33 seconden.

 4. 4

  Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

  Besluit

  Mw Smolders, eigenaresse buffelboerderij in Haler spreekt de commissie toe over de positieve invloed van omgang met dieren en natuur bij kinderen. Ze betreurt het dat er geen medewerking wordt verleend aan de vestiging kinderdagverblijf op haar adres.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 8 minuten en 38 seconden.

 5. 5

  Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.

  Besluit

  Er zijn geen presentaties voor deze vergadering.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 24 minuten en 43 seconden.

 6. 6

  Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
  In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 23 april 2024 voor besproken.

 7. 6.a

  Een burgerinitiatief heeft in 2017 en 2020 geleid tot het verstrekken van financiële middelen voor de herontwikkeling van het Sportpark ’t Maasveld te Neer. Een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten.
  In 2023 heeft Stichting ’t Maasveld aangekondigd dat een aanvullend krediet nodig is om het totale project te realiseren. De belangrijkste oorzaken zijn de vertraging die het project heeft opgelopen en stijgende bouwkosten.
  Met dit voorstel vraagt het college aan de raad om een extra krediet te voteren van € 2 miljoen inclusief btw voor de realisatie van het Sportpark ’t Maasveld.

  Besluit

  Er zijn drie insprekers voor dit agendapunt. De heren Parmentier en Warmerdam namens Stichting Duurzaam Neer en omstreken, en de heer van Haeff namens 't Maasveld. De tekst van de heer Warmerdam is bij de besluitenlijst gevoegd. De heer van Haeff neemt deel aan de verdere beraadslaging met instemming van de commissie.
  De gestelde vragen, zowel de schriftelijke als de ter vergadering gestelde worden allen beantwoord.
  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel te bespreken in de raadsvergadering van 23 april 2024.


  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 24minuten en 57 seconden.

 8. 7

  Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
  Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
  Voor deze vergadering zijn er 2 stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie sociaal.

 9. 7.1

  Besluit

  Dit agendapunt wordt alsnog behandeld na het spreekrecht.
  De commissie bevraagt de wethouder naar de redenen van de weigering. De wethouder antwoordt dat conform afgesproken en door de raad vastgesteld beleid een taak is die bij de scholen is ondergebracht
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 16 minuten en 05 seconden.

 10. 7.2

  Besluit

  De heer T van de Laar van stuurgroep Roggel bruist spreekt de commissie toe. Hij verwijst tevens naar eerdere bijeenkomsten waarbij over dit onderwerp is gesproken. De commissie is positief over de visie, maar vraagt wel naar het vervolg. Welke stappen moeten worden doorlopen en wat is daarbij de rol van de raad. Wel worden ten aanzien van de betaalbaarheid nog vraagtekens geplaatst. Wethouder Graef meldt dat er constructief overleg plaatsvindt, en dat bij toekomstig beleid, en ook bij de totstandkoming van de omgevingsvisie vooraf gesproken wordt met de stuurgroep.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 19 minuten en 23 seconden.

 11. 8

  Er zijn enkele onderwerpen waarvan de commissie heeft besloten dat deze bij elke vergadering worden geagendeerd om bijgepraat te worden over de stand van zaken.
  Deze komen bij dit agendapunt aan bod, tenzij er een raadsvoorstel, of presentatie over het onderwerp wordt geagendeerd.

 12. 8.1

  Besluit

  De wethouder meldt dat er op 10 april gesprekken zijn en er een plan van aanpak wordt gemaakt. Ook zijn er gesprekken geweest met kandidaten voor het nieuwe bestuur en met verenigingen waarmee nog niet gesproken was. Ze spreekt de verwachting uit dat op 30 juni 2024 alles is geregeld.
  De heer Linssen is niet blij met het uitstel dat steeds maar wordt gegeven voor het aanleveren van de cijfers.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 37 minuten en 52 seconden.

 13. 8.2

  Besluit

  Dit punt zal in de komende vergadering uitgebreid aan de orde komen
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 44 minuten en 05 seconden.

 14. 8.3

  Besluit

  Er wordt gesproken over de wensen en eisen voor de nieuwbouwlocatie van de scholengemeenschap St. Ursula. Mw. A. Wijnands, directeur Ursula geeft de criteria aan die naar haar mening gelden voo de school. Deze komen overeen met de inbreng van de commissie
  Het betreft:
  de bereikbaar en de infrastructuur moet goed zijn
  er moeten sportfaciliteiten in de buurt zijn, ook voor gezamenlijk gebruik na schooltijd
  De ligging moet centraal gelegen zijn binnen het voedingsgebied van de school
  De hoogte van het gebouw mag maximaal 2 verdiepingen zijn
  De realisatie zo snel mogelijk.


  De heer Martens meldt nog dat de inwoners geraadpleegd zullen worden, de wijze waarop en de mate waarin moet nog worden uitgewerkt.
  De heer D. Voermans waarschuwt voor het risico van een tweespalt bij de uitkomst van een raadpleging.
  De heer Laemers geeft als tip de raadpleging bij de gemeenten Venlo en Maastricht. Dit heeft daar goed gewerkt.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 45 minuten en 05 seconden.

 15. 9

  De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder.
  Zaken uit deze nieuwsbrief zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.

  Besluit

  De heer Parren vraagt naar de positie van de werknemers bij de Westrom als de plannen voor onderbrenging van de Westrom bij de gemeente |Roermond doorgaat. De wethouder antwoordt dat er voor de werknemers niets verandert. Er is overleg met de OR om dit te waarborgen.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 10 minuten en 08 seconden.

 16. 10

  Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.
  Ook van de toezeggingen aan de commissie sociaal  wordt een lijst bijgehouden. Er zijn geen openstaande toezeggingen.

  Besluit

  Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de voorraadplanning en de toezeggingen.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 16 minuten en 31 seconden.

 17. 11

  Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
  De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.

  Besluit

  De heer P. Voermans vraagt naar de stand van zaken IKC Ittervoort. De wethouder antwoordt dat thans kan worden overgegaan met het proces voor de Europese aanbesteding v9oor de bouw.
  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 16 minuten en 40 seconden.

 18. 12

  Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de geleverde inbreng om 21:50 uur. De volgende vergadering is op 13 mei 2024.


  Voor de videobeelden : klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 2 uur, 20 minuten en 28 seconden.