Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Sociaal

maandag 13 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
mevrouw C. Piepers
Toelichting

De agenda van de commissie sociaal kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal.
  Deze vergadering is niet live uitgezonden vanwege een technisch probleem. In een later stadium zullen de beelden alsnog worden toegevoegd. 
  Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  Er zijn geen afmeldingen, de vergadering is compleet.
  Vooraf wordt melding gemaakt dat er vanwege technische problemen geen live uitzending is. De beelden zullen achteraf worden toegevoegd. Dit kan enkele weken duren.

 2. 2

  De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

  Besluit

  De agenda wordt conform voorliggend concept vastgesteld

 3. 3

  Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 8 april 2024 van de commissie sociaal ligt thans ter vaststelling voor.

  Besluit

  De besluitenlijst wordt conform voorliggend concept vastgelegd

 4. 4

  Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden via j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

  Besluit

  Mw. van Leeuwen spreekt namens de volleybalvereniging HHC in tijdens dit agendapunt. Het betreft de privatisering van Beach Sport Leudal te Horn.


  De heren Van Deursen en Koolen spreken bij agendapunt 7a (brief muziekfederatie in).

 5. 5

  Bij dit agendapunt kunnen presentaties van ambtenaren en/of derden gegeven worden op verzoek van de commissie of op eigen verzoek, over een thema of onderwerp tot het aandachtsgebied van de commissie behorend, en relevant is voor toekomstige bespreking in de commissie.

 6. 5.a

  De Midden Limburgse gemeenten hebben een onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau naar het woon-zorg aanbod binnen alle gemeenten. Deze resultaten worden door het bureau gepresenteerd in de commissie sociaal.

  Besluit

  De heer Homan van bureau HHM houdt een presentatie over de resultaten van de regionaal uitgevoerde woonzorganalyse en woonzorgaanbod. De presentatie is bijgevoegd bij de stukken.
  De vragen die gesteld worden zijn voornamelijk gericht op de praktische vertaling van de regionale visie. De uitvoering zal lokaal moeten gebeuren, en zal integraal moeten worden opgepakt, met meenemen van alle betrokkenen. De uitwerking zal geschieden middels de programma's vanuit de Omgevingswet.

 7. 6

  Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
  In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 28 mei 2024 voor besproken.

 8. 6.a

  In 2013 is het tenniscomplex aan de Beegderweg 14 in Horn gesloten. Sinds 2015 is de accommodatie opnieuw in gebruik genomen door Beach Sports Leudal (hierna ook: BSL). Wij hebben de accommodatie destijds om niet in gebruik gegeven volleybalvereniging Klaverblad HHC. Binnen deze vereniging heeft zich BSL doorontwikkeld (als onderdeel van de vereniging). Deze vereniging heeft met veelal eigen middelen de accommodatie beheerd en de voormalige tennisvelden ingericht voor beachvolleybal. De huidige situatie past niet in onze acties die we sinds een paar jaar verrichten om te komen tot het afstoten van overtollig vastgoed en het maken van eenduidige keuzes ten aanzien van de maatschappelijke accommodaties en het beheer ervan.
  BSL is een zeer actieve vereniging die zich wil ontwikkelen tot dé omni-beachsports-accommodatie in Midden-Limburg. Om dit te kunnen bereiken is lange termijn zekerheid nodig over het gebruik van de locatie in Horn. Hiertoe heeft BSL een business case gemaakt, die is voorgelegd en besproken met ons. In haar plan vraagt BSL ook om een financiële bijdrage van de gemeente om de accommodatie te renoveren en te verduurzamen, zodat zij daarna volledig verantwoordelijk wordt voor exploitatie, beheer en onderhoud

  Besluit

  Mw. van Leeuwen heeft bij agendapunt 4 gebruik gemaakt van het inspreekrecht. 
  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging het voorstel te bespreken in de raadsvergadering van 28 mei 2024. 
  De portefeuillehouder de heer Graef meldt dat de gemeente eigenaar blijft van de grond, er is sprake van een erfpachtconstructie. De portefeuillehouder stelt na vragen daartoe van de commissie dat het voorstel weliswaar een risico inhoudt, maar dat hij overtuigd is van de levensvatbaarheid gelet op het enthousiasme van de vereniging en de al opgedane ervaringen. Mocht het na enkele jaren dan toch mis gaan, dan zal er niet meer geld beschikbaar worden gesteld. 
  In de omgeving van de beachclub zijn nog voldoende mogelijkheden voor woningbouw.

 9. 6.b

  De fractie Ronduit Open heeft een motie ingediend waarbij het college wordt opgeroepen Initiatief/initiatieven te nemen voor een waardige viering van 80 jaar vrijheid, vrede, democratie en tolerantie met onze inwoners. Hiervoor in juni as te komen met een voorstel waarin aangegeven op welke wijze de gemeente initiatieven/activiteiten rond 80 jaar bevrijding/bevrijdingsherdenkingen financieel, facilitair of anderszins gaat ondersteunen. De kosten te dekken uit de financiële reserve of de begrotingen 2024/2025 van de gemeente.

  Besluit

  De heer Janssen van Ronduit Open legt de bedoeling achter zijn motie uit over de viering / herdenking van 80 jaar bevrijding in Leudal. Hij verzoek het college om middels communicatie de bewoners actief te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om financiële middelen, en hand -  en spandiensten  te krijgen voor de organisatie van evenementen in dit kader. 
  De wethouder betoogt dat hij geen mensen beschikbaar heeft voor de organisatie, maar hij is wel gaarne bereid om middels de reguliere evenementensubsidie middelen ter beschikking te stellen. Daarnaast zal hij overleg plegen met de ambtenaren van communicatie op welke wijze hierover gepubliceerd kan worden.
  De commissieleden vinden in meerderheid dat de reguliere weg gekozen kan worden.  
  De heer Janssen zal over de motie overleg plegen binnen zijn fractie, en voor eventuele agendering vóór of bij de presidiumvergadering uitsluitsel (laten) geven over al dan niet handhaven van de motie.

 10. 7

  Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
  Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
  Voor deze vergadering zijn er 4 stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie sociaal.

 11. 7.a

  De muziekfederatie Leudal heeft in een brief verzocht om de bepaling in de subsidieregeling om huurkosten voor lesaccommodaties in het muziekonderwijs niet te subsidiëren te heroverwegen.
  Deze brief wordt op verzoek van de fracties Ronduit Open, Samen Verder en CDA besproken in deze vergadering. De motivering van de fracties  zijn bijgevoegd.
  Voor dit onderwerp heeft de directeur van het cultuurperron, de heer spreekrecht gevraagd evenals de voorzitter van de Muziekfederatie Limburg

  Besluit

  De heer van Deursen, voorzitter Muziekfederatie Leudal en de heer Koolen, directeur Cultuur Perron spreken in over dit onderwerp.
  De commissie meldt dat het college besloten heeft conform het vastgestelde beleid, maar erkent dat men zich de gevolgen van dit beleid voor wat betreft de huurkosten onvoldoende heeft gerealiseerd bij de besluitvorming destijds.  De fracties zullen in onderling overleg een motie vreemd aan de orde van de dag indienen voor de raadsvergadering van 28 mei waarbij het college gevraagd zal worden met voorstellen te komen.

 12. 7.b

  Het college gaat in een pilot staatcoaches inzetten die laagdrempelig de dialoog opzoeken met jongeren bij de jongerenontmoetingsplekken in de diverse dorpen over hun specifieke kennis en ervaringen, maar ook over overlast. De pilot zal een jaar duren en start op 1 september van dit jaar. 
  De collegemededeling hierover wordt geagendeerd op verzoek van de fractie CDA

  Besluit

  De vragen die gesteld zijn door het CDA bij de indiening van dit agendapunt zijn inmiddels beantwoord, en bespreking kan achterwege gelaten worden.

 13. 7.c

  Op 15 november 2023 heeft gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders met wethouder Martens gesproken over de intensivering van de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente.


  Tijdens dit gesprek is gewezen op de groeiende achterstand in de realisatie van de taakstelling door de gemeente. Tijdens onderhavig gesprek is geconstateerd dat de gemeente sinds 1 juli 2023 tot aan het gesprek slechts 8 mensen van een woonruimte heeft voorzien. Hierdoor bestaat het risico dat de achterstand in de huisvesting verder toeneemt. Hoewel de wethouder zich wil inzetten voor de taakstelling, ziet hij door diverse oorzaken geen mogelijkheid te zien om de volledige taakstelling vóór 1 januari 2024 te realiseren. Daarnaast benadrukte hij dat, gezien de aanwezigheid van een groot AZC binnen de gemeente en de druk die dit legt op sociale voorzieningen, omliggende gemeenten meer vergunninghouders zouden moeten huisvesten om de belasting voor gemeente Leudal te verminderen.
  De Gedeputeerde gaf aan dat opvang van een groot aantal asielzoekers geen invloed mag hebben op de hoogte van de taakstelling en de tijdige realisatie daarvan.
  De gedeputeerde heeft aangegeven dat de gemeente tot 1 februari 2024 de tijd krijgt om de openstaande taakstelling van 43 personen te realiseren. Zij heeft benadrukt dat het niet voldoen aan deze opgave zal leiden tot de plaatsing op trede 3 van de bestuurlijke interventieladder (zie bijgevoegd document).
  Op 14 maart 2024 vond er een telefonisch onderhoud plaats tussen wethouder, de heer Martens, en de gedeputeerde, mevrouw Demollin. Dit gesprek was ingegeven door het niet nakomen van de afspraken die tijdens het bestuurlijk overleg van 15 november 2023 waren gemaakt met betrekking tot de realisatie van de openstaande taakstelling van 43 personen. De gemeente is er niet in geslaagd om deze opgave vóór 1 februari jl. te voltooien. Ook in de maand februari zijn onvoldoende mensen gehuisvest om aan deze afspraken te voldoen.
  Als gevolg hiervan wordt de gemeente geplaatst op trede 3 van de bestuurlijke interventieladder, waarbij afspraken over acties en termijnen worden gemaakt. Van de gemeente wordt verwacht dat de resterende taakstelling voor de eerste helft van 2024, inclusief de achterstand uit voorgaande periodes van in totaal 57 personen, vóór 1 juli 2024 wordt gerealiseerd.
  Op 30 april heeft het college hierover een besluit genomen, dit is bijgevoegd.
  Dit agendapunt wordt besproken op verzoek van de fractie Progressief Akkoord Leudal.

  Besluit

  Het plan van aanpak van het college, dat inmiddels weer is aangepast zal niet volledig kunnen voorzien in een oplossing, omdat er geen of onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor de doelgroep. Daarnaast is richting Provincie herhaaldelijk uitgesproken dat de gemeente Leudal al vele jaren zorgt voor de opvang van 600 asielzoekers op het AZC in Baexem.

 14. 7.d

  Bijzondere bijstand is een regeling binnen de Participatiewet die bedoeld is om extra kosten te kunnen betalen voor lage inkomens. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn en er is geen mogelijkheid de kosten te betalen uit eigen inkomen of vermogen of uit een andere uitkering of regeling. De gemeente heeft een zekere mate van beleidsvrijheid om te bepalen wat zij onder een laag inkomen verstaat, en welke kosten zij in aanmerking laat komen voor bijzondere bijstand. Die beleidsregel is opgenomen in de Beleidsregel bijzondere bijstand 2024. De collegemededeling wordt besproken op verzoek van de fractie Progressief Akkoord Leudal.

  Besluit

  Mw. Glessner heeft dit onderwerp laten agenderen, en enkele vragen  (bijgevoegd bij de stukken) gesteld die inmiddels beantwoord zijn. Zij beraadt zich nog op enkele vervolgvragen.

 15. 8

  Bij dit agendapunt worden zaken besproken waarvan de commissie heeft besloten dat die elke keer op de agenda geplaatst worden met de actuele ontwikkelingen

 16. 8.a

  De wethouder die de portefeuille sociale zaken / wmo of andere zorggerelateerde zaken onder zich heeft verzamelt diverse onderwerpen als nieuwsbrief van de wethouder.
  De wethouder met Kunst en cultuur in zijn portefeuille brengt eveneens een nieuwsbrief uit met actualiteiten op dit terrein.
  Zaken uit deze nieuwsbrieven zijn ter kennisname. Er kunnen wel vragen gesteld worden tijdens de vergadering.

  Besluit

  Er is geen nieuwsbrief aangereikt voor deze vergadering

 17. 8.b

  Bij dit agendapunt wordt de actuele stand van zaken toegelicht, voor zover er ontwikkelingen zijn.

  Besluit

  Er zijn gesprekken geweest met het huidige en het potentiele nieuwe bestuur, en ze zullen in overleg tot een goede overdracht komen. De heer Janssen complimenteert de wethouder met het behaalde resultaat.

 18. 8.c

  Bij dit agendapunt wordt de actuele stand van zaken toegelicht, voor zover er ontwikkelingen zijn.

  Besluit

  Er zijn geen zaken te melden met betrekking tot dit onderwerp. Het blijft wel als vast aandachtspunt op de agenda van de commissie. Als er ontwikkelingen zijn die gemeld moeten worden dan zal dit bij dit agendapunt gebeuren.

 19. 9

  Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.
  Daarnaast wordt in dit agendapunt melding gemaakt van de openstaande toezeggingen van portefeuillehouders tav de commissie sociaal. Er zijn voor deze vergadering geen openstaande toezeggingen

  Besluit

  Ten aanzien van de planning wordt gevraagd wanneer er duidelijkheid komt over de visie ten aanzien van de zwembaden. Dit zal niet voor de zomer gebeuren. Er is een offerte gevraagd aan een bureau om de visie mede gestalte te geven. Het resultaat van de offerte is nog niet bekend. Zodra die bekend is is er ook meer te zeggen over een tijdsplanning.

 20. 10

  Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
  De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.


  Synthese heeft in het begin van het jaar gemeld dat een werkbezoek niet door kon gaan vanwege enkele vacatures.
  Thans is er weer capaciteit om een werkbezoek te organiseren.
  De ingekomen reacties op het verzoek om onderwerpen aan te dragen zijn bijgevoegd.

  Besluit

  De heer Janssen verzoek om agendering van de stand van zaken met betrekking tot de gemeenschapsaccommodaties in Neeritter en de Heibloem voor de vergadering van 17 juni 2024.
  De voorzitter kondigt het werkbezoek aan Synthese aan, en verzoekt om eventuele aanvulling van de aandachtspunten die in een eerder stadium al zijn gegeven. 
  De commissie wil vooral dat het werkbezoek niet in een presentatievorm gegeven wordt, maar dat er echt mogelijkheden zijn voor gesprekken over de dagdagelijkse dingen. Waar loopt en tegenaan, delen van ervaringen etc..

 21. 11

  Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  Der voorzitter sluit de vergadering  om 22:53 uur onder dankzegging van de geleverde inbreng.
  De volgende vergadering is op 17 juni 2024.