Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen

woensdag 24 januari 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
De heer L. Schouten
Toelichting

De agenda van de commissie bestuur en middelen kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
  Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De plaatsvervangend voorzitter de heer L. Schouten opent de vergadering om 19:30 uur, heet iedereen van harte welkom en maakt melding van de aan- en afwezigheid zoals in de besluitenlijst is aangegeven.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 03 minuten en 04 seconden.

  00:00:03 - 00:00:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:00:05 - 00:02:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 2. 2

  De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

  Besluit

  De agenda wordt conform concept vastgesteld.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 01 minuten en 10 seconden.

  00:01:10 - 00:02:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 3. 3

  Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 29 november 2023 van de commissie bestuur en middelen ligt thans ter vaststelling voor.

  Besluit

  De besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2023 wordt conform concept vastgesteld.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 01 minuten en 18 seconden.

  00:01:18 - 00:02:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 4. 4

  Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden.
  j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

  Besluit

  Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 01 minuten en 35 seconden.

 5. 5

  Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
  In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 6 februari 2024 voor besproken.

 6. 5.a

  De gemeente Leudal heeft ambities op het gebied van jeugd- en jongerenparticipatie en bestuurlijke vernieuwing. Een jongerenraad voorziet de gemeente van een actieve vorm van jongerenparticipatie. De jongerenraad krijgt de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven, bij onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn. Om deze bevoegdheid uit te kunnen oefenen moet de jongerenraad als officiële commissie van de gemeente Leudal worden ingesteld

  Besluit

  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging het raadsvoorstel te bespreken in de vergadering van 6 februari 2024.
  De commissie vindt in het algemeen dat de burgemeester een prominentere rol moet spelen in en rondom de jongerenraad. 
  De fractie D66 zal een amendement indienen waarin dit staat opgenomen, en waarin ook iets van een budget en kaders voor de jongerenraad zijn  is opgenomen. 
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 01 minuten en 40 seconden.

  00:01:40 - 00:02:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:09 - 00:02:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:22 - 00:02:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:23 - 00:02:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:24 - 00:03:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:03:24 - 00:03:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:03:25 - 00:03:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:03:31 - 00:05:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:52 - 00:05:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:53 - 00:07:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:07:40 - 00:09:09 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:09 - 00:10:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:10:06 - 00:12:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:12:21 - 00:13:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:00 - 00:13:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:03 - 00:13:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:04 - 00:13:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:05 - 00:13:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:13:06 - 00:16:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:16:16 - 00:16:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:16:17 - 00:16:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:16:44 - 00:18:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:18:15 - 00:19:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:28 - 00:19:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:19:29 - 00:20:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:20:34 - 00:21:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:16 - 00:21:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:17 - 00:21:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:18 - 00:22:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:34 - 00:23:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:23:34 - 00:25:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:29 - 00:25:50 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:25:50 - 00:26:43 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:26:43 - 00:26:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:26:57 - 00:27:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:27:22 - 00:27:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:27:23 - 00:28:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:26 - 00:28:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:34 - 00:30:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:30:22 - 00:30:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:30:23 - 00:30:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:30:24 - 00:30:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:30:25 - 00:30:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:30:26 - 00:32:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:32:54 - 00:32:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:32:58 - 00:33:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:33:31 - 00:34:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:04 - 00:34:06 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:06 - 00:34:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:54 - 00:34:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:34:59 - 00:35:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:35:37 - 00:36:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 7. 5.b

  De Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Limburg Noord (MGR) heeft een Kaderbief voor het jaar 2025 – 2028 opgesteld en die aan de gemeenteraden voorgelegd met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. O.b.v. recente ontwikkelingen besluit het college om zienswijzen voor te stellen m.b.t. de Mutsaersstichting en de Opnamevervangende behandeling segment 1.

  Besluit

  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dit zonder beraadslagingen kunnen.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 35 minuten en 37 seconden.

  00:35:37 - 00:36:29 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:36:29 - 00:37:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:37:42 - 00:38:14 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:38:14 - 00:38:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:38:20 - 00:42:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:15 - 00:43:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 8. 6

  Indien er stukken aan de commissie worden gericht die louter zijn gestuurd ter kennisname, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
  Bespreking kan, indien dit kenbaar wordt gemaakt. Indien een commissielid dit wenst te bespreken, dan is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken, zodat tijdens de vergadering een antwoord gegeven kan worden.

  00:42:39 - 00:43:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 9. 6.a

  Op de Kaderbrief begroting 2025 is geen formele zienswijzeprocedure van toepassing.


  Gelet op de korte tijdspanne van 21 december jl. en de raadsvergadering van 6 februari en gelet op het feit dat het geen formele zienswijzeprocedure betreft, is met de burgemeester afgesproken dat zij de raad schriftelijk verzoekt om (schriftelijk) zienswijzen e.d. aan te geven. In deze commissievergadering kan een eventuele in te dienen zienswijze al besproken worden.

  Besluit

  De commissie wil als zienswijze laten opnemen dat men zich zorgen maakt over de lage vaccinatiegraad, en vraagt de Veiligheidsregio hiervoor aandacht te hebben.
  Heet college zal dit verwoorden naar de Veiligheidsregio.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 42 minuten en 44 seconden.

  00:42:44 - 00:43:05 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:43:05 - 00:43:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:43:54 - 00:45:38 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:45:38 - 00:46:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:46:45 - 00:47:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:47:12 - 00:47:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:47:16 - 00:49:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:21 - 00:49:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:52 - 00:49:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:56 - 00:50:31 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:31 - 00:50:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:54 - 00:51:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:51:36 - 00:52:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:52:17 - 00:52:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:52:40 - 00:52:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:52:47 - 00:53:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 10. 6.b

  De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) is een samenwerkingsverband tussen de 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de provincie Limburg. De RUD Limburg Noord is sinds 1 januari 2018 een gemeenschappelijke regeling (GR).


  In de Wet gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders toestuurt naar de raden en staten van haar deelnemers.
  In de voorliggende kadernota 2025 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2025 opgenomen. De kadernota is tot stand gekomen na afstemming met de financieel adviseurs van de deelnemers en het lijnmanagersoverleg (LMO). De ontwerpbegroting 2025 zal vervolgens worden opgesteld en rond eind april aan de raden en staten worden toegezonden.
  In de aanbiedingsbrief staat verder dat de belangrijkste prioriteit voor de komende jaren op de organisatie is het komen tot een robuuste Omgevingsdienst.

  Besluit

  De fractie Ronduit Open zegt dat ze op dit moment te weinig informatie heeft om te reageren, en wacht de begroting van de RUD af.
  De fractie D66 vraagt zich af of de netwerkvariant wel levensvatbaar is, en of niet moet worden overgestapt op een fysieke structuur.
  De portefeuillehouder meldt kort de stappen die op dit moment worden gezet om eind maart te komen tot een oordeel of er wordt doorgegaan met de huidige netwerkstructuur, of dat er omgebouwd gaat worden naar een fysieke structuur, een proces dat nogal ingewikkeld is, gelet op de personele consequenties.
  Ze merkt daarbij wel op dat de resultaten van de huidige werkwijze niet onderdoen voor een RUD met een fysieke structuur.
  De brief van de RUD wordt voor kennisgeving aangenomen
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 53 minuten en 07 seconden.

  00:53:07 - 00:53:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:53:27 - 00:54:28 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:28 - 00:55:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:47 - 00:55:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:52 - 00:56:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:56:13 - 00:56:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:56:20 - 01:01:30 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:30 - 01:02:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:42 - 01:02:45 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:45 - 01:02:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:46 - 01:03:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:17 - 01:04:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:23 - 01:04:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:04:40 - 01:05:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:19 - 01:05:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 11. 7

  Voorraadplanning raadsvoorstellen
  Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.

  Besluit

  De voorraadplanning wordt voor kennisgeving aangenomen
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 05minuten en 33 seconden.

  01:05:33 - 01:05:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 12. 8

  Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
  De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.

  Besluit

  De wethouder wordt gecomplimenteerd met het bericht in de Limburger dat de gemeente een 10 als cijfer heeft gekregen voor de financiën. 
  De heer Linssen zegt het niet billijk te vinden dat de gemeenten die nu pas iets doen aan asielopvang € 5.0,00 per asielzoeker krijgen, en de gemeente Leudal die al vele jaren een COA heeft met meer dan 500 asielzoekers dit niet krijgt.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 05 minuten en 47 seconden.

  01:05:47 - 01:05:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:51 - 01:06:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:06:22 - 01:07:16 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:16 - 01:07:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:42 - 01:07:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:07:57 - 01:09:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:54 - 01:09:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:09:55 - 01:10:00 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:10:00 - 01:10:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 13. 9

  Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20:41 uur onder dankzegging voor de geleverde inbreng.
  De volgende vergadering is op woensdag 9 maart 2024.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 10 minuten en 05 seconden.

  01:10:05 - 01:10:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter