Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen

woensdag 15 mei 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer S. Backus
Toelichting

De agenda van de commissie bestuur en middelen kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
  Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij maakt melding van de afwezigheid en vervanging zoals in de besluitenlijst is aangegeven. 
  Tevens maakt hij melding van het feit dat de vergadering niet live zal worden uitgezonden wegens een technische string, maar dat de opnamen later zullen worden toegevoegd.

 2. 2

  De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

  Besluit

  De agenda wordt conform concept vastgesteld

 3. 3

  Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 6 maart 2024 van de commissie bestuur en middelen ligt thans ter vaststelling voor.

  Besluit

  De besluitenlijst van de vergadering van 6 maart 2024 wordt conform concept vastgesteld

 4. 4

  Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden.
  j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.

  Besluit

  Ten aanzien van agendapunt 6a is een schriftelijke inspreekreactie ingediend, welke bij de stukken is gevoegd,

 5. 5

  Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
  In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 28 mei 2024 voor besproken.

 6. 5.a

  Dit voorstel beoogt de formalisering van een werkgroep uit de raad zonder politieke sturing (en prioritering), de zogenoemde denktank met twee concrete taken:
  a. de oorspronkelijke taak die het presidium op 7 februari 2023 bedacht, namelijk ‘het formuleren van de discussiepunten over de aandachtspunten die tijdens de eerste
  startbijeenkomst van 14 januari 2023 aan de orde zijn geweest’;
  b. de taak die het presidium recentelijk (op 16 april 2024) bedacht, namelijk ‘hoe gaan we met ingang van de nieuwe zittingsperiode, per 1 april 2026, verder met de commissiestructuur’.
  Nieuwe taken kunnen alleen worden toegevoegd door het presidium en eventueel door de raad via een motie vreemd aan de orde van de dag.

  Besluit

  Er worden enkele opmerkingen gemaakt
   Er moet eerst een evaluatie met de denktankleden komen. Een evaluatie heeft nu alleen plaatsgevonden in het presidium. De taken die de denktank krijgt moeten smart geformuleerd worden.
  De griffier merkt op dat er een lijst met concrete punten is, deze zal hij aan de commissie toesturen (is inmiddels gebeurd)
  De commissie adviseert om het raadsvoorstel vooralsnog aan te houden, en eerst te bespreken in het presidium.

 7. 5.b

  In het protocol wordt omschreven wat we gaan verstaan onder norm-overschrijdend gedrag en wat daarbij onze aanpak zal zijn. Dit om als collectief een heldere grens te bekrachtigen: norm-overschrijdend gedrag tegen politieke ambtsdragers en/of zijn/haar directe omgeving (gezin, familie, vrienden, huisdieren, zaken, etc.) is onacceptabel en wordt niet getolereerd.


  Het doel van dit protocol is drieledig:
  a. vaststellen van een gemeenschappelijke norm;
  b. informeren en ondersteunen van politieke ambtsdragers;
  c. signaalfunctie naar de samenleving.

  Besluit

  De wenselijkheid van een protocol wordt onderschreven. Bij grensoverschrijdend gedrag jegens politieke ambtsdragers moet altijd aangifte worden gedaan. De commissie wenst een stroomschema voor de te doorlopen procedure. Hoor en wederhoor moet niet voorwaardelijk zijn. De heer Houben vindt de definiëring zoals de subjectieve omschrijvingen die genoemd zijn in het schema uit het protocol (kolom Norm-overschrijdend gedrag, non-verbale agressie) problematisch. Hij ziet dit graag anders omschreven. Er staan dinen in die al elders strafbaar zijn gesteld, en er staan dingen in die buiten de bevoegdheid van de gemeente gaan.
  Verder vindt de commissie dat er een vertrouwenspersoon zou moeten zijn buiten de organisatie als het gaat om interne zaken.
  De commissie adviseert om dit voorstel te bespreken in de raadsvergadering.

 8. 5.c

  Om de uitdagingen binnen de Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) de komende jaren het hoofd te kunnen bieden is een gelijkwaardige en continue samenwerking cruciaal. Structurele financiële middelen ondersteunen de toekomstbestendige RES NML samenwerking.


  Het voorstel ligt er nu om te komen tot toestemming voor de centrumregeling RES NML. Alle partners wordt verzocht om de conceptregeling inclusief de reactie op zienswijze in besluitvorming te brengen voor toestemming. Na toestemming door de raad kan het college besluiten tot het treffen van de centrumregeling.

  Besluit

  De commissie adviseert de gemeenteraad dit voorstel te bespreken in de raadsvergadering van 28 mei 2024. Wat de commissie betreft kan dit zonder beraadslagingen.

 9. 5.d

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd ter verbetering van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Reden waarom alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 moeten worden aangepast. De gemeenschappelijke regelingen waar Leudal aan deelneemt (zoals hierboven opgesomd) hebben meegedaan aan een gezamenlijk traject van 21 Limburgse gemeenschappelijke regelingen om te komen tot gezamenlijke wijzigingen. In dit traject zijn ook wijzigingen voortvloeiende uit de Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet elektronische publicaties (WEP) voorgesteld. En in samenspraak met de archiefdeskundigen is tot een nieuwe archiefbepaling gekomen.

  Besluit

  De commissie vindt dat er goed geluisterd is naar de zienswijzen die in de vorige fase van het traject zijn ingebracht. De commissie adviseert de gemeenteraad dit voorstel te bespreken in de raadsvergadering van 28 mei 2024. Wat de commissie betreft kan dit zonder beraadslagingen.

 10. 5.e

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd ter verbetering van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Reden waarom alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 moeten worden aangepast. De gemeenschappelijke regelingen waar Leudal aan deelneemt (zoals hierboven opgesomd) hebben meegedaan aan een gezamenlijk traject van 21 Limburgse gemeenschappelijke regelingen om te komen tot gezamenlijke wijzigingen. In dit traject zijn ook wijzigingen voortvloeiende uit de Aanpassingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet elektronische publicaties (WEP) voorgesteld. En in samenspraak met de archiefdeskundigen is tot een nieuwe archiefbepaling gekomen.
  Echter, RD Maasland wil voorts voor de toekomst een aantrekkelijker samenwerkingspartner worden voor toekomstige deelnemers. En hierdoor wordt deelname van de gemeenteraden niet meer passend geacht.
  Reden waarom – na de doorlopen zienswijze - wordt voorgesteld om toestemming te verlenen voor het besluit tot uittreding van de gemeenteraad uit de GR RD Maasland.

  Besluit

  De commissie is niet tevreden dat aan de motie die op 26 september 2023 unaniem is aangenomen niet is voldaan. De wethouder spreekt dit tegen. De motie is ingebracht in het AB van Maasland, maar kreeg daar niet de de door Leudal gewenste meerderheid. De overige deelnemende gemeenten hebben de motie slechts voor kennisgeving aangenomen. De commissie vindt dat het college een nieuwe poging moet doen om een overlegorgaan van de gezamenlijke raden voor elkaar te krijgen. De commissie snapt niet wat er op tegen is om ook raadsleden mee te laten doen bij de beleidsbepaling in een vroeg stadium. Dit zou alleen maar het draagvlak voor beslissingen kunnen vergroten.
  De raad moet vóór 1 juli instemmen met het voorstel. De wethouder zal de consequenties van het niet instemmen nog vóór de presidiumvergadering aan de raadsleden doen toekomen. Op basis daarvan zal dan al dan niet  agendering plaatsvinden in de komende raadsvergadering.

 11. 5.f

  Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom zijn de concept jaarrekening 2023, de concept herziene begroting 2024 en concept begroting 2025 ontvangen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld binnen acht weken na ontvangst een zienswijze kenbaar maken op de concept herziene begroting 2024 en de concept begroting 2025. Aan de raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023 en de concept herziene begroting voor 2024 en voor de concept begroting 2025 een zienswijze uit te brengen

  Besluit

  De commissie adviseert de gemeenteraad dit voorstel te bespreken in de raadsvergadering van 28 mei 2024. Wat de commissie betreft kan dit zonder beraadslagingen.

 12. 5.g

  In december 2023 heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) ons de Kaderbrief 2025 aangeboden. Bij brief van 15 april 2024 biedt de VRLN de Concept Jaarverantwoording 2023, begrotingswijziging 1 2024 en Ontwerp Begroting 2025 VRLN aan. De voorliggende wijziging heeft een wijziging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRLN van 5 juli 2024 zal de Concept Jaarverantwoording 2023, begrotingswijziging 1 2024 en Ontwerp Begroting 2025 worden vastgesteld. De gemeenteraden kunnen hun zienswijze indienen voor 10 juni 2024.

  Besluit

  De commissie adviseert de gemeenteraad dit voorstel te bespreken in de raadsvergadering van 28 mei 2024. Wat de commissie betreft kan dit zonder beraadslagingen.


  De heer Meewis verzoekt om en motivering voor de verhoging van de reserves voor loon- en prijsindexatie. De burgemeester zegt dit toe.

 13. 6

  Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
  Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
  Voor deze vergadering zijn er geen stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie bestuur en middelen

 14. 7

  Voorraadplanning raadsvoorstellen
  Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.

  Besluit

  Er zijn geen aanmerkingen ten aanzien van de voorraadplanning

 15. 8

  Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
  De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.

  Besluit

  De heer Raemakers vraagt de andere fracties en het college  eens na te denken over een lintje speciaal voor jeugd, zoals dat ook is in de gemeente Peel en Maas.
  Hij zou dit graag ook invoeren in Leudal.

 16. 9

  Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21:29 uur onder dankzegging voor de geleverde inbreng. De volgende vergadering is op 19 juni 2024.