Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen

woensdag 29 november 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
de heer S. Backus
Toelichting

De agenda van de commissie bestuur en middelen kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
  Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur, heet iedereen van harte welkom en maakt melding van de aan- en afwezigheid zoals hierboven aangegeven.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 00 minuten en 04 seconden.

  00:00:04 - 00:02:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 2. 2

  De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.

  Besluit

  De agenda wordt conform vastgesteld. Agendapunt 5e zal na het insprekrecht worden besproken.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 01 minuten en 39 seconden.

  00:01:39 - 00:02:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 3. 3

  Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 25 oktober 2023 van de commissie bestuur en middelen ligt thans ter vaststelling voor.

  Besluit

  De besluitenlijst van de commissievergadering van 25 oktober 2023 wordt conform concept vastgesteld.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 01 minuten en 55 seconden.

  00:01:55 - 00:02:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 4. 3.a

  Besluit

  De voorzitter van het auditcomité de heer P van Melick geeft kort de adviezen van dit comité weer. Deze adviezen zijn opgenomen bij de stukken
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 02 minuten en 22 seconden.

  00:02:22 - 00:02:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:02:42 - 00:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 5. 4

  Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden.
  j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.


  In deze vergadering spreekt iemand in namens Koninklijke Horeca Nederland over de wijzigingen van de Algemene verordening (agendapunt 5f.

  Besluit

  Mevrouw Nabuurs van Koninklijke Horeca Nederland spreekt in ten aanzien van agendapunt 5f Wijziging Algemene Verordening Leudal.
  Het zijn zowel procedurele als inhoudelijke zaken ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van geluid en sluitingstijden voor evenementen.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 04 minuten en 43 seconden.

  00:04:43 - 00:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:13 - 00:06:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 6. 5

  Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
  In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 11 december 2023 voor besproken.

 7. 5.a

  Met Prinsjesdag is de septembercirculaire 2023 gepubliceerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De septembercirculaire 2023 geeft een geactualiseerd beeld van de omvang van het gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota 2024 van het Rijk. Doordat het kabinet demissionair is is het aantal wijzigingen in taken beperkt. De circulaire bestaat voornamelijk uit de jaarlijkse aanpassingen.

  Besluit

  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 11 december 2023 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 02 minuten en 59 seconden.

  00:02:59 - 00:05:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:05:13 - 00:06:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:18 - 00:06:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:23 - 00:06:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:06:59 - 00:09:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 8. 5.b

  In de paragraaf lokale heffingen van de programmabegroting 2024 – 2027 zijn de uitgangspunten en conceptberekeningen van de diverse heffingen opgenomen. De vast te stellen belastingverordeningen zijn inhoudelijk een vertaling hiervan. De vast te stellen belastingverordeningen zijn inhoudelijk een vertaling van dit beleid. Als de tarieven wijzigen, wordt dit per belasting/heffing in dit advies aangegeven en toegelicht. De wijzigingen van de tarieven ten opzichte van dit jaar (2023), worden in dit advies toegelicht.

  Besluit

  De wethouder geeft vooraf aan dat er nog enkele tekstuele aanpassingen zullen komen in de Tarieventabel. Deze worden na de collegevergadering van 5 december 2023 toegestuurd, en geplaatst in iBabs.
  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 11 december 2023 te bespreken.
  De heer Linssen wil een volledig en gespecificeerd overzicht van kosten en baten van het totaal aan ingezameld afval. Hij krijgt dit toegezonden.
  De heer Schouten stelt nog een aantal technische vragen. De vragen die tijdens de vergadering niet beantwoord kunnen worden volgen schriftelijk.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 08 minuten en 14 seconden.

  00:08:14 - 00:09:19 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:19 - 00:09:20 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:09:20 - 00:14:15 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:14:15 - 00:16:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:16:41 - 00:16:44 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:16:44 - 00:17:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:17:52 - 00:20:52 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:20:52 - 00:21:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:21:26 - 00:22:34 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:34 - 00:22:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 9. 5.c

  Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole moet de gemeenteraad een aantal zaken vastleggen. Dit is op hoofdlijnen in het controleprotocol 2023 e.v. en normenkader 2023 beschreven. Het controleprotocol 2023 e.v. is reeds vastgesteld in de raadvergadering van 4 juli 2023. Van het normenkader 2023 heeft de raad, in diezelfde vergadering, slecht kennisgenomen. Het normenkader 2023 dient tevens door de raad te worden vastgesteld.

  Besluit

  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 11 december 2023 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 55 minuten en 30 seconden.

  00:55:30 - 00:55:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 10. 5.d

  Op 23 februari 2023 is de Financiële verordening gemeente Leudal 2023 vastgesteld. Bij deze verordening hoort een bijlage, de zogenoemde Afschrijvingstabel. Deze tabel wordt met dit voorstel aangepast.

  Besluit

  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 11 december 2023 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.
  De gestelde vragen worden in de vergadering beantwoord.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 55 minuten en 48 seconden.

  00:55:48 - 00:55:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:54 - 00:55:57 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:57 - 00:56:27 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:56:27 - 00:57:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:03 - 00:57:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:04 - 00:57:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:57:11 - 00:58:17 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:58:17 - 00:59:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 11. 5.e

  Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In verband hiermede dient de Algemene verordening van de gemeente Leudal te worden aangepast aan de nieuwe wetgeving. Het betreft hier voornamelijk de hoofdstukken 11 en 12.

  Besluit

  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 11 december 2023 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 58 minuten en 34 seconden.

  00:58:34 - 00:59:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 12. 5.f

  Gelet op nieuwe wetgeving en ontwikkelingen vanuit de praktijk wordt u voorgesteld de Algemene verordening gemeente Leudal op een aantal onderdelen te wijzigen.


  In de bijlage treft u een was-wordt-tabel met de voorgestelde wijzigen per artikel aan. Ook is een toelichting gegeven op de wijziging en de aanleiding waarom een dergelijke wijziging wordt voorgesteld.

  Besluit

  De commissie wil nog graag geïnformeerd worden over de gehouden evaluatie, de meldingen van overlast en de geluidnormen en openings- en sluitingstijden van de omliggende gemeenten.
  Indien deze informatie vóór de presidiumvergadering van 4 december 2023 gegeven kan worden, kan daar een oordeel worden gevormd over de bespreekrijpheid van het onderwerp, dan wel over het uitstellen van de bespreking tot de raadsvergadering op 6 februari 2024, de commissie nogmaals gehoord hebbende.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 22 minuten en 36 seconden.

  00:22:36 - 00:22:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:22:55 - 00:28:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:28:26 - 00:29:40 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:40 - 00:29:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:29:41 - 00:32:46 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:32:46 - 00:33:58 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:33:58 - 00:38:26 - Desiree Schmalschlager
  00:38:26 - 00:38:29 - Desiree Schmalschlager
  00:38:29 - 00:39:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:39:10 - 00:40:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:40:26 - 00:41:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:41:35 - 00:42:22 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:42:22 - 00:43:13 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:43:13 - 00:44:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:10 - 00:44:56 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:44:56 - 00:44:58 - Desiree Schmalschlager
  00:44:58 - 00:47:09 - Desiree Schmalschlager
  00:47:09 - 00:47:51 - Desiree Schmalschlager
  00:47:51 - 00:49:41 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:41 - 00:49:55 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:49:55 - 00:50:03 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:03 - 00:50:04 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:04 - 00:50:23 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:23 - 00:50:24 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:24 - 00:50:36 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:36 - 00:50:59 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:50:59 - 00:52:11 - Desiree Schmalschlager
  00:52:11 - 00:52:12 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:52:12 - 00:52:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:52:37 - 00:53:10 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:53:10 - 00:53:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:53:11 - 00:53:42 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:53:42 - 00:54:18 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:18 - 00:54:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:37 - 00:54:47 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:47 - 00:54:53 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:54:53 - 00:55:25 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:55:25 - 00:55:54 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 13. 5.g

  Op 25 juli 2011 is het huidige gemeentehuis aan het Leudalplein 1 in Heythuysen als nieuwbouw in gebruik genomen. Voor de raadzaal is destijds vergaderapparatuur en -software aangeschaft waarvan de kwaliteit intussen te wensen overlaat. Met name voor de voorzitters van de vergaderingen (vooral die van raadsvergaderingen en raadscommissievergaderingen) is het geen doen meer om - in technische zin - de vergaderingen in goede banen te leiden.


  In overleg met het presidium heeft de griffie aan Foxx AV te Roermond, zijnde de leverancier van de vergaderapparatuur en -software en degene die sinds die tijd storingen verhelpt, een offerte gevraagd voor het verhelpen van de huidige technische problemen respectievelijk voor het verbeteren van de kwaliteit.
  De raad wordt voorgesteld om, in de lijn van het advies van het presidium, een krediet van € 33.000 te voteren voor het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen in de vergaderinstallatie en de -software in de raadzaal, en de afschrijvingslasten, op basis van 10 jaar, van € 3.300, ten laste van het begrotingssaldo te brengen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

  Besluit

  De commissie geeft de gemeenteraad in overweging om in de raadsvergadering van 11 december 2023 conform het raadsvoorstel te besluiten. Wat de commissie betreft zou dat zonder raadsberaadslagingen kunnen.
  De heer Schouten stelt enkele vragen die door de griffie schriftelijk beantwoord zullen worden.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 0 uur, 58 minuten en 51 seconden.

  00:58:51 - 00:59:11 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  00:59:11 - 01:00:32 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:00:32 - 01:01:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
 14. 6

  Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
  Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
  Voor deze vergadering zijn er geen stukken doorgestuurd ter bespreking in de commissie bestuur en middelen

 15. 7.a

  Indien er stukken aan de commissie worden gericht die bespreking behoeven, volgens de afzender of volgens de commissievoorzitter of commissiegriffier, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.

 16. 7.a.1

  In week 38 heeft de jaarlijkse interim controle plaatsgevonden. De accountant heeft tijdens de interim controle de procesrisico’s onderzocht en primair gericht op de opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregelen voor het boekjaar 2023. De accountant rapporteert de bevindingen en aanbevelingen over deze processen (interne beheersing) in de managementletter 2023.
  Deze managementletter is besproken met het auditcomité op 15 november 2023 in aanwezigheid van de accountant.

  Besluit

  De commissie heeft kennis genomen van de beantwoording op de door Ronduit Open vooraf ingediende schriftelijke vragen, Er zijn thans geen vragen meer.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 00 minuten en 57 seconden.

  01:00:57 - 01:01:26 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:01:26 - 01:02:51 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:02:51 - 01:03:35 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:35 - 01:03:37 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:03:37 - 01:05:21 - 9000 362924 Commissievoorzitter
  01:05:21 - 01:05:23 - Huub van Helden
 17. 7.b

  Indien er stukken aan de commissie worden gericht die louter zijn gestuurd ter kennisname, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
  Bespreking kan, indien dit kenbaar wordt gemaakt. Indien een commissielid dit wenst te bespreken, dan is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken, zodat tijdens de vergadering een antwoord gegeven kan worden.

 18. 8

  Voorraadplanning raadsvoorstellen
  Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.

  Besluit

  De voorraadplanning zal per 2024 in een iets andere vorm worden gepresenteerd.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 01 minuten en 13 seconden.

 19. 9

  Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
  De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.

  Besluit

  De heer Linssen stelt twijfels bij het verhaal in de Limburger van 29nov23, waarin staat dat de bouw van een nieuwe school voor Ursula de burger niets zal kosten.
  De heer van de Laar stelt vragen over de uitbetaling van de energietoeslag. De heer van Helden meldt dat deze op koers ligt.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 01 minuten en 24 seconden.

 20. 10

  Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20:32 uur onder dankzegging van de geleverde inbreng.
  Voor de videobeelden: klik hier op hyperlink, klik op “start nu” en stel onderin de monitor de tijd in op 1 uur, 05 minuten en 18 seconden.